Overslaan en naar de inhoud gaan

Algemene voorwaarden

Artikel 1        Definities

1.1   Cijntje Personal Fit zijn de heren Angelo Cijntje en Geert Fokkens, als VOF (Vennootschap onder Firma) ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70496927, als ook personeel dat werkzaam is voor Cijntje Personal Fit, is de opdrachtnemer;

1.2   Opdrachtgever is de partij die alleen of gezamenlijk met een derde een Opdracht verleent aan Cijntje Personal Fit een training of andere activiteit wordt gegeven, dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s);

1.3   Opdracht is de dienstverlening van Cijntje Personal Fit aan opdrachtgever, bestaande uit personal training, groepstrainingen, coaching revalidatietraining en blessurepreventie.

1.4   Overeenkomst is de (mondelinge) overeenstemming tussen Opdrachtgever en Cijntje Personal Fit waarbij Opdrachtgever aan Cijntje Personal Fit de opdracht geeft één of meerdere in artikel 1.3 genoemde diensten aan Opdrachtgever te leveren. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de Overeenkomst.

Artikel 2        Toepasselijkheid

2.1   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening van Cijntje Personal Fit, zodra Opdrachtgever een Overeenkomst van Opdracht heeft gesloten met Cijntje Personal Fit, behoudens afwijkingen van deze voorwaarden welke door Cijntje Personal Fit schriftelijk zijn bevestigd.

2.2   Bij opeenvolgende overeenkomsten van opdracht worden deze algemene voorwaarden bekend verondersteld.

2.3   De algemene voorwaarden zijn tevens te vinden op WWW.CIJNTJEPERSONALFIT.NL.

2.4   Bij het sluiten van de overeenkomst worden onderhavige algemene voorwaarden ter hand gesteld. Opdrachtgever stemt gelijktijdig met bereiken van de overeenstemming ter zake de Opdracht in met de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de Overeenkomst.

2.5   Cijntje Personal Fit is te allen tijde bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn direct van toepassing. De laatste versie van de algemene voorwaarden zal telkens worden gepubliceerd op de website van Cijntje Personal Fit (WWW.CIJNTJEPERSONALFIT.NL).

2.6   Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de Overeenkomst gesloten tussen Cijntje Personal Fit en Opdrachtgever nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de Overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

2.7   Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever blijven buiten toepassing.  

Artikel 3        Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1   De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door de Cijntje Personal Fit en Opdrachtgever ondertekende Overeenkomst en/of opdrachtbevestiging door Cijntje Personal Fit is ontvangen, dan wel op het moment dat Cijntje Personal Fit op (mondeling) verzoek van Opdrachtgever de uitvoering van de door hem verleende diensten ten behoeve van Opdrachtgever aanvangt. Cijntje Personal Fit is echter bevoegd om, zonder opgave van redenen, de aan hem verstrekte Opdrachten te weigeren zonder dat hij jegens Opdrachtgever schadeplichtig zal zijn.

3.2   Aan Cijntje Personal Fit verstrekte Opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van Cijntje Personal Fit en nimmer tot resultaatverplichtingen, tenzij anders blijkt uit hetgeen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

3.3   Opdrachtgever kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen. Opzegging dient te geschieden en met inachtneming van een opzegtermijn van één maand en dient te geschieden een maand voordat de overeenkomst wordt vernieuwd. 

Artikel 4        Annulering van afspraken

4.1   Indien opdrachtgever om welke reden dan ook niet kan deelnemen aan de dienstverlening van Cijntje Personal Fit, dient hij zo spoedig mogelijk zijn afmelding aan van Cijntje Personal Fit te melden.

4.2   Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de aanvang van de dienstverlening schriftelijk te worden geannuleerd. Als de opdrachtgever gebruik maakt van de personal trainer app kan men zich ook via de app afmelden voor de aangemelde activiteiten. Ook hier geldt dat de opdrachtgever zich tijdig, doch uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de aanvang dient af te melden. Bij het niet tijdig annuleren van een afspraak is Cijntje Personal Fit gerechtigd om de kosten voor de afspraak al dan niet volledig bij opdrachtgever in rekening te brengen.

4.3   Indien Cijntje Personal Fit door welke omstandigheden dan ook de dienstverlening niet kan uitvoeren, schuiven de activiteiten in principe een week op. In overleg met opdrachtgever kan een andere datum worden vastgesteld.

4.4   Cijntje Personal Fit is op geen enkele wijze gehouden aan enige vorm van schadevergoeding voor het annuleren van een activiteit.

4.5   Bij onvoldoende belangstelling voor groepsactiviteiten behoudt Cijntje Personal Fit het recht voor om een activiteit te annuleren. In overleg met opdrachtgever zal een nieuwe datum worden vastgesteld.

4.6   Bij een overschot van aanmeldingen voor groepsactiviteiten is Cijntje Personal Fit bevoegd om deelnemers onder te verdelen in aparte groepen en op andere data afspraken te maken. Cijntje Personal Fit zal hierbij zoveel mogelijk de wensen van opdrachtgever in acht nemen.

4.7   Op algemeen erkende feestdagen vinden geen activiteiten plaats. Als opdrachtgever op één van deze dagen een afspraak zou hebben, dan wordt in overleg met opdrachtgever een nieuwe afspraak gemaakt of verschuift de afspraak een week op.

Artikel 5        Overmacht

5.1   Onder overmacht wordt in de zin van de wet een niet-toerekenbare tekortkoming verstaan. Hiervan is sprake bij omstandigheden buiten de wil van opdrachtnemer, en verder iedere niet voorziene omstandigheid aan de zijde van opdrachtnemer waardoor redelijkerwijze de naleving van de overeenkomst niet kan worden gevergd.

5.2   Onder overmachtssituaties worden onder meer verstaan: technische storingen, bijzondere weersomstandigheden, ziekte van personeel en hulppersonen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, brand, waterschade, molest, overstroming en beperkende overheidsmaatregelen. Deze opsomming is echter niet limitatief.

5.3   Indien Cijntje Personal Fit wegens overmacht de dienstverlening langere tijd niet kan voortzetten, zal er in eerste instantie worden gezocht naar vervanging. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, is Cijntje Personal Fit niet gehouden om de overeenkomst na te komen, en zal de overeenkomst worden ontbonden. Reeds betaalde rittenkaarten zullen worden gerestitueerd.

5.4   Opdrachtnemer heeft als gevolg van de overmacht de bevoegdheid om nakoming van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de belemmering.

5.5   In het geval van gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een activiteit worden afgelast.

Artikel 6      Tarieven en betaling

6.1   Op de website van Cijntje Personal Fit worden de recent geldende tarieven vermeld. De vermelde bedragen op de website en de offertes zijn inclusief BTW.

6.2   Betalingen dienen te geschieden via de Personal Trainer App, tenzij anders vermeld. Opdrachtgever dient zijn betaling voor de rittenkaarten te voldoen via iDEAL en de betaling voor de abonnementen via de automatische incasso. Bij het niet tijdig betalen van de machtiging of bij het bestaan van een tekort aan gekochte strippen wordt opdrachtgever uitgesloten van de trainingen.

6.3   Facturen van Cijntje Personal Fit dienen door Opdrachtgever te worden betaald binnen veertien dagen na de factuurdatum op de door Cijntje Personal Fit voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of tenzij de factuur anders vermeldt.

6.4   Verrekening door Opdrachtgever van de door Cijntje Personal Fit voor zijn dienstverlening in rekening gebrachte bedragen met een door Opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door Opdrachtgever in verband met een door hem gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Cijntje Personal Fit uitdrukkelijk en zonder voorbehoud schriftelijk is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

6.5   Indien Opdrachtgever de door Cijntje Personal Fit in rekening gebrachte bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Opdrachtgever over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd, zonder dat daarvoor een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Indien Opdrachtgever ook na ingebrekestelling nalatig blijft om het openstaande bedrag aan Cijntje Personal Fit te voldoen kan Cijntje Personal Fit de incassering van zijn vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever tevens gehouden zal zijn tot voldoening van de buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt vastgesteld op 15% van het bedrag (hoofdsom) waarvan betaling wordt gevorderd.

6.6   Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van facturen komen voor rekening en risico van opdrachtgever.

6.7   Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare factuurbedragen die het langst openstaan, ook indien Opdrachtgever hiervoor een ander betalingskenmerk zou opgeven.

6.8   Indien tijdige betaling uitblijft, is Cijntje Personal Fit steeds bevoegd tot opschorting van de dienstverlening, dan wel ontbinding van de overeenkomst zonder dat hij schadeplichtig is jegens opdrachtgever.

6.9   Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor de betalingsverplichting uit hoofde van de met Cijntje Personal Fit gesloten overeenkomst, ook in gevallen waarin het lesgeld door een derde partij wordt voldaan.

6.10  In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers ieder hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

6.11  Het honorarium van Cijntje Personal Fit is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

6.12  Opdrachtgever wordt minimaal 1 maanden voor de ingangsdatum van de tariefwijziging schriftelijk of via de e-mail in kennis gesteld van een tariefwijziging.

Artikel 7        Aansprakelijkheid

7.1   Voor elke door Cijntje Personal Fit aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. Cijntje Personal Fit kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

7.2   Cijntje Personal Fit zal zijn werkzaamheden naar beste weten en kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van hem kan worden verwacht. Cijntje Personal Fit is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de Opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de Opdrachtgever verstrekte inlichtingen, informatie en/of bescheiden aan Cijntje Personal Fit of aan door Cijntje Personal Fit ingeschakelde derde partijen.

7.3   Cijntje Personal Fit is niet aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke door opdrachtgever is geleden door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Cijntje Personal Fit geleverde zaken en/of diensten.

7.4   Cijntje Personal Fit is niet aansprakelijk wanneer tijdens een training of andere activiteit, door welke oorzaak dan ook, op enigerlei wijze aan opdrachtgever en/of toebehorende zaken verloren gaan of anderszins schade oplopen.

7.5   Cijntje Personal Fit is niet aansprakelijk wanneer opdrachtgever op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies, dan wel de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van opdrachtgever.

7.6   Cijntje Personal Fit is niet aansprakelijk voor de door opdrachtgever geleden schade als gevolg van het niet volledig of onjuist invullen van het intakeformulier.

7.7   Cijntje Personal Fit is in de hiervoor genoemde gevallen uitsluitend aansprakelijk indien komt vast te staan dat er sprake is van grove opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Cijntje Personal Fit.

7.8   Iedere aansprakelijkheid van Cijntje Personal Fit voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die gebaseerd is op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot het door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar van Cijntje Personal Fit te dier zake uitgekeerde bedrag, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.

7.9   Cijntje Personal Fit is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door of namens opdrachtgever verschafte onjuiste en/of onvolledige informatie.

7.10  Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het door Cijntje Personal Fit in rekening gebrachte bedrag met een maximum van zes maanden.

Artikel 8        Geheimhouding

8.1   Cijntje Personal Fit is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

8.2   Indien Cijntje Personal Fit op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan een door de wet of rechter aangewezen derde mede te verstrekken, en Cijntje Personal Fit zich te dier zake niet kan beroepen op een wettelijke dan wel door de rechter erkende of toegestaan recht van verschoning, dan is Cijntje Personal Fit niet gehouden tot enige schadevergoeding of schadeloosstelling aan opdrachtgever en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

Artikel 9        Toepasselijk recht en geschillen

9.1   Op alle overeenkomst tussen Cijntje Personal Fit en opdrachtgever alsmede onderhavige algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien een bij de overeenkomst betrokken partij buiten Nederland gevestigd is.

9.2   Indien partijen een geschil hebben naar aanleiding van de overeenkomst, zullen zij in overleg trachten tot een oplossing te komen.

9.3   Leidt overleg niet tot een oplossing, dan zullen alle geschillen betreffende de overeenkomsten tussen Cijntje Personal Fit en Opdrachtgever in eerste instantie onderworpen zijn aan de uitspraak van de bevoegde rechter te Groningen.

9.4   In het geval de inhoud van de schriftelijke Overeenkomst tussen Cijntje Personal Fit en Opdrachtgever gemaakte afspraken, afwijkt van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren de schriftelijk gemaakte afspraken.

9.5   Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is/vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Cijntje Personal Fit zal dan met opdrachtgever in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling overeen te komen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.